HARMONIC SERIES

Xiexin Dance Theatre | HARMONIC SERIES
Choreographer: Guy Nader | Maria Campos
Lighting design: Gao Jie
Music composition: Miguel Marin
Dancers: Xie Xin、Fan Xiaoyun、Ma Siyuan、Tu Youzhen、Wang Qizhi、Shu Yaohui、Yang Shangbing、Tang Ying、Guan Honghang

To be premier in 2020 in Shanghai